Kartoitushanke ulkomaalaisen työvoiman tarpeesta ja tarjonnasta maatalousalalla Vakka-Suomessa

Hankkeen tavoitteena on kartoittaa ulkomaalaisen työvoiman nykyinen ja tuleva tarve sekä tarjonta alueella, ja tarjota tietopohjaa, joka auttaa paikallisia maatalousyrittäjiä ja päätöksentekijöitä optimoimaan työvoiman käyttöä.

Tämä kartoitushanke pyrkii selvittämään ulkomaalaisen työvoiman nykyistä ja tulevaa tarvetta ja tarjontaa Vakka-Suomessa. Hankkeen tavoitteena on tuottaa tietoa, joka auttaa paikallisia maatalousyrittäjiä ja päättäjiä ymmärtämään työvoiman kysynnän ja tarjonnan suhdetta, tunnistamaan mahdolliset haasteet ja kehittämään ratkaisuja työvoiman tehokkaammaksi ja eettisemmäksi käytöksi.

Hankkeen puitteissa toteutetaan kattava alkukartoitus, joka sisältää: laajamittaisen kyselytutkimuksen maatalousyrittäjille ja ulkomaalaisille työntekijöille, syvälliset haastattelut ja fokusryhmät keskeisten sidosryhmien kanssa, tiedon analysointi ja raportointi, joka sisältää suosituksia käytäntöjen parantamiseksi. Hankkeen tuloksena odotetaan saavan: selkeä kuva ulkomaalaisen työvoiman käytön nykytilasta ja tulevaisuuden tarpeista Vakka-Suomessa, kehitysehdotuksia työvoiman hallintaan, rekrytointiin ja integraatioon, parannuksia ulkomaalaisten työntekijöiden työolosuhteisiin ja työhyvinvointiin, ehdotuksia lainsäädäntöön ja paikalliseen politiikkaan, jotka tukevat kestävää työvoiman käyttöä maatalousalalla. Hankkeen tuloksista tiedotetaan kohderyhmille.

Hankkeen kohderyhmänä ovat Vakka-Suomen maatalousyrittäjät, työvoiman välittäjät, paikallishallinto ja ulkomaalaiset työntekijät. Hyödynsaajia ovat kaikki alueen maatalouden sidosryhmät, jotka hyötyvät tehokkaammasta ja vastuullisemmasta työvoiman käytöstä.

Hankkeen toteutusaika on 7 kuukautta, alueet ovat Laitila, Mynämäki, Uusikaupunki ja Vehmaa.

Hankkeen yhteystiedot
Tanja Renkus
tanja.renkus(a)mtk.fi
​​​​​​​puh. 050 3043203